Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektów:

- „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” – projekt skierowany do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy/re osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Planowane wsparcie: 510 uczniów/uczennic (3- i 4-letnie licea ogólnokształcące), 4.000 zł/osobę/rok.

- „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020” – projekt skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Planowane wsparcie: 270 uczniów/uczennic (4- i 5-letnie technika i szkoły branżowe I stopnia), 4.000 zł/osobę/rok.

Projekty stypendialne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16 – 27 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl w zakładkach: szkolnictwo ogólne, szkolnictwo zawodowe.

Nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. PRIMUS INTER PARES.
Program ten wspiera uzdolnionych uczniów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
 http://bip.erzeszow.pl/edukacja/wydzial-edukacji/oddzial-stypendiow/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłków szkolnych znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

 

Podkategorie