Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. PRIMUS INTER PARES.
Program ten wspiera uzdolnionych uczniów.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
 http://bip.erzeszow.pl/edukacja/wydzial-edukacji/oddzial-stypendiow/program-stypendialny-miasta-rzeszowa-pn-primus-inter-pares

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłków szkolnych znajdują się w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Rzeszowa:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

Podkategorie