Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

PREZENTACJA ZAWODU - PLIK

 

Technik spedytor - prezentacja zawodu

 1. Informacja o zawodzie technik spedytor

Technik spedytor to pracownik branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Proces transportowy wymaga właściwej organizacji zadań w ustalonej kolejności. Organizacją tego procesu zajmuje się spedytor, który jest odpowiedzialny za szereg czynności z tym związanych, a należą do nich m.in.:

 • planowanie trasy przewozu,
 • dostarczenie i optymalne wykorzystanie środka transportu,
 • organizacja załadunku i wyładunku towarów,
 • organizacja czasowego przechowywania i magazynowania ładunków,
 • obsługa w pełnym zakresie dokumentacji przewozowej,
 • pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu,
 • zawieranie umów,
 • sporządzanie dokumentacji transportowej,
 • ubezpieczanie przesyłki,
 • odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej do odbiorcy itd.

Wymienione powyższe zadania są jedynie częścią obowiązków spedytora, gdzie jako przykład można wymienić przewozy międzynarodowe, w których spedytor musi posiadać niezbędną wiedzę odnośnie różnego rodzaju konwencji, rozporządzeń, umów, przepisów i regulaminów. Spedycja międzynarodowa cechuje się łączeniem uczestników procesu transportowego w relacjach partnerskich. W tym miejscu zachodzi konieczność porozumiewania się w języku obcym. Jest to bardzo istotny element, który często jest wymogiem koniecznym do podjęcia tej pracy. Spedytor powinien cechować się również łatwością nawiązywania kontaktów, samodzielnością, operatywnością i niezawodnością.

2. Kwalifikacja zawodowa

Uczeń podejmujący naukę w zawodzie technik spedytor ma możliwość uzyskać kwalifikację zawodową, którą opisano poniższej.

Tab.1. Podstawy programowe dla zawodu technik spedytor

Podstawa programowa

(od roku szkolnego 2017/2018)

Podstawa programowa

(od roku szkolnego 2019/2020)

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów (minimum 1070 godzin kształcenia);

1. Planowanie procesów transportowych.

2. Organizowanie procesów transportowych.

3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych.

4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji.

5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego.

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów 

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

2. Podstawy spedycji.

3. Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych.

4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych.

5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego.

6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji.

7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych.

 

Ponadto uczniowie odbywając obowiązkowe praktyki zawodowe, łączą teorię z praktyką i poznają, jakich umiejętności im potrzeba, aby w przyszłości bez większych problemów rozpocząć życie zawodowe i znaleźć tam miejsce dla siebie. Dla pracodawcy jest to kolejna szansa na obserwację i poznanie potencjału praktykantów, tak, aby w przyszłości najlepszym z nich móc zaproponować ofertę współpracy i możliwość rozwoju w branży TSL. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 odbywają praktyki w wielu przedsiębiorstwach, w których konfrontują wiedzę i umiejętności nabyte podczas zajęć w szkole z realnymi procesami. Ponadto uczniowie biorą udział w wycieczkach programowych, na których poznają zagadnienia związane z wykonywanym zawodem.

3. Sylwetka absolwenta

Uczniowie Zespołu Szkół  nr 2 mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności, które pozwolą im na podjęcie zatrudnienia często niedaleko od miejsca zamieszkania. Większość uczącej się młodzieży pochodzi z podrzeszowskich miejscowości i w kontekście dalszego rozwoju zawodowego i naukowego istnieją dla nich możliwości, które miasto Rzeszów oferuje i na które coraz częściej się decydują.

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie to szkoła, która w swoim czasie dostrzegła i odpowiedziała na sygnały płynące z rynku, a mianowicie rozpoczęła i kształci kandydatów na spedytorów i logistyków – przyszłych ekspertów, którzy wniosą na rynek pracy nową jakość i wiedzę teoretyczną sprawdzoną w praktycznych studiach przypadków realizowanych podczas edukacji w szkole średniej.

Absolwenci Zespołu Szkół nr 2 przygotowani są do podjęcia pracy zawodowej bezpośrednio po zakończeniu szkoły, czego dowodem są zdobyte w trakcie nauki wspomniane już wcześniej kwalifikacje zawodowe. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych, które mogą pozwolić na późniejsze zatrudnienie na stanowiskach:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy i międzynarodowy,
 • referent spedycyjny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

Pracodawcy oferujący zatrudnienie w branży TSL podkreślają, że od młodych ludzi starających się o pracę wymagają przede wszystkim znajomości języka angielskiego, znajomości obsługi programu Microsoft Excel oraz umiejętności analitycznego myślenia. Wymaganiami pracodawców są głównie:

 • znajomość języka obcego (szczególnie j. angielski, j. niemiecki),
 • znajomość specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
 • odporność na stres,
 • umiejętność radzenia sobie z dużą ilością zadań jednocześnie,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

4. Baza dydaktyczna

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie zapewniając pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych w podstawie programowej i umożliwia przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych. Szkoła posiada pomieszczenia dydaktyczne, w których podczas nauki można skorzystać, m.in.:

 • stanowiska komputerowe dla nauczyciela i uczniów podłączone do sieci lokalnej z dostępem do szybkiego Internetu,
 • projektory multimedialne, wizualizery i tablice interaktywne,
 • pakiet programów biurowych (Office 365),
 • plansze, mapy i plakaty dydaktyczne,
 • czasopisma branżowe,
 • filmy dydaktyczne,
 • wzory dokumentów transportowych i handlowych;
 • urządzenia do pracy i komunikacji biurowej itd.

5. Innowacja wojskowa

Kształcenie młodzieży przebiega w duchu wartości patriotycznych, przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, poprawy sprawności fizycznej. Celami głównymi innowacji są:

 • stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji w szkole średniej specyfiki służby w jednostce wojskowej,
 • integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa,
 • wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą żołnierza zawodowego,
 • wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi,
 • promocja wartości patriotycznych.
 • rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku,
 • kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Innowacja wpływa na kształtowanie cech osobowości związanych z odpornością na stres, umiejętnością pracy w grupie i podejmowania decyzji i odpowiedzialności. W szkole funkcjonuje związek „Strzelec”, w którym można spełniać swoje zainteresowania związane z wojskiem.

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!