Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

PREZENTACJA ZAWODU - PLIK

Technik ekonomista - prezentacja zawodu

Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości samorealizacji i rozwoju osobistego. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym. Absolwenci tego zawodu są solidnie przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy, jak również do samozatrudnienia. To ludzie świadomi swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz cechujący się uniwersalnością i elastycznością w stosunku do otaczającej ich rzeczywistości.

 

1. Informacja dodatkowe

W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej nauka będzie odbywać się w klasach:

- z innowacją administracyjno-skarbową

- z innowacją prawno-policyjną

 

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Kwalifikacja 2: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

b. obliczania podatków

c. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

d. prowadzenia spraw księgowo-rozliczeniowych

e. prowadzenia sekretariatu

f. prowadzenia gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi

 

4. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie:

a. prowadząc i rozliczając własną firmę

b. w administracji państwowej

c. jako pracownik działu kadr i płac (np. specjalista ds. kadr i płac)

d. w komórkach organizacyjnych: finansowo-księgowych, marketingu, reklamie, zarządznia firmą, w zakresie:

- prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych;

- prawidłowego i terminowego sporządzania deklaracji PIT, CIT i VAT, ZUS, GUS;

- zarządzania kontaktami z instytucjami finansowymi (US, ZUS, NBP, GUS)

- tworzenia biznesplanów

e. przy prowadzeniu rozliczeń w biurze rachunkowym

f. przy prowadzeniu biura obsługi klienta (np. specjalista ds. marketingu)

g. przy prowadzeniu gospodarki magazynowej (np. specjalista ds. gospodarki magazynowej i administracji)

 

Miejsca pracy dla technika ekonomisty: własna firma o charakterze produkcyjnym, usługowych lub handlowym, biura księgowe, urzędy administracji, urzędy skarbowe, banki, sekretariaty, biura maklerskie, agencje celne, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa ubezpieczeniowe

 

Praktyka zawodowa

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 8 tygodni, w trakcie której zdobywają umiejętności:

- obsługi klienta w instytucjach administracyjnych i w sekretariacie jednostki organizacyjnej (połączoną z treningiem załatwiania różnych spraw w urzędach)

- prowadzenia spraw finansowo-podatkowych i kadrowo-płacowych w jednostce organizacyjnej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego

Uczniowie technikum ekonomicznego odbywają praktyki w urzędach, biurach rachunkowych, zakładach przemysłowych i szkołach (w działach finansowo-księgowych).

 

Możliwości rozwoju ucznia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista ma możliwość uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, pod warunkiem potwierdzenia dodatkowej kwalifikacji EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana posiada doskonale wyposażone sale, dzięki którym nauka odbywa się w komfortowych warunkach w pracowniach:

- komputerowych

- zawodowych

- Centrum Informacji Multimedialnej

- Pracowniach Wychowania Fizycznego (sala gimnastyczna, orbitrek, siłownia)

Szkoła dysponuje sześcioma nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, pracowniami zawodowymi kształcącymi umiejętności praktyczne uczniów, Centrum Informacji Multimedialnej, Pracowniami Wychowania Fizycznego (sala gimnastyczna, orbitrek, siłownia). Posiada również nowoczesny kompleks boisk szkolnych. W skład kompleksu wchodzą: boisko do piłki nożnej o długości 40 m, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki siatkowej plażowej, dwutorowa bieżnia oraz korty tenisowy. Pokryte są one bezpieczną, syntetyczną nawierzchnią tartanową. Młodzież naszej szkoły będzie mogła w różnorodny sposób rozwijać swoją aktywność fizyczną podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i w kołach zainteresowań. W sali wyposażonej w orbitreki służące do treningu tlenowego można zaangażować w ruch zarówno dolne, jak i górne partie ciała. W doskonale wyposażonej szkolnej siłowni można trenować swoją kondycję rekreacyjnie i wyczynowo w komfortowych warunkach.

 

Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana – SZKOŁĄ INNOWACJI!

 

Klasa z innowacją administracyjno-księgową – w klasach z tą innowacją prowadzone są dodatkowe formy kształcenia w postaci: wykładów, warsztatów, wizyt studyjnych.

Szkoła współpracuje z Biurami Rachunkowymi, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O. Rzeszów, z Uczelniami Wyższymi w Rzeszowie: Politechniką Rzeszowską, Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, z Sądem Rejonowym w Rzeszowie, z urzędami: ZUS, PIP, Urzędem Skarbowym.

 

Klasa z innowacją prawno-policyjną – w klasie prawno-policyjnej poza realizacją przedmiotów z zakresu kształcenia ekonomicznego odbywają się zajęcia z samoobrony i strzelectwa, a także spotkania z policjantami, prawnikami i specjalistami z wielu dziedzin związanych z pracą policjanta.

 

Internat przy Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie

W internacie w pierwszej kolejności mają zagwarantowane zakwaterowanie uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. Na terenie Internatu znajduje się: 126 miejsc noclegowych w pokojach 3-osobowych, stołówka, sala komputerowa oraz świetlica z aneksem kuchennym, w której można spędzać czas wolny. Mieszkańcy Internatu mogą ponadto korzystać ze szkolnej siłowni i sali gimnastycznej oraz z kompleksu boisk sportowych należących do szkoły.

NOWOŚĆ!

Program nauczania w klasie z innowacją celno-skarbową będzie miał na celu poszerzenie umiejętności i wiedzy uczniów z zakresu wybranych zagadnień bezpieczeństwa państwa polskiego w zakresie przywozu i wywozu towarów oraz osób, problematyki służby celnej, podstawowego szkolenia na pracownika służby celno-skarbowej, a jednocześnie będzie uzupełniał bardzo dobre kształcenie ogólne i zawodowe.

Przyszli absolwenci staną się potencjalnymi kandydatami do służby celno-skarbowej pracującymi zarówno na granicy Polski, jak i prowadzącymi postępowania w sprawach celnych lub pracy w administracji rządowej zajmującej się podatkami. Ponadto w przyszłości uczniowie będą mogli realizować się w zawodzie agenta celnego.

TEMATYKA INNOWACJI CELNO-SKARBOWEJ

- system szkolenia w organach celnych

- bezpieczeństwo państwa polskiego w zakresie przywozu i wywozu towarów

- prowadzenie postępowań w sprawach celnych i skarbowych

- podniesienie świadomości prawnej młodych ludzi w zakresie postępowania zgodnie z obowiązującymi normami

- podstawowe zasady podejmowania interwencji funkcjonariuszy służby celno-skarbowej

Praca w zawodach:

- agent celny

- pracownik administracyjny prowadzący postępowania celno-skarbowe

- funkcjonariusz służby mundurowej

W ogólnych założeniach programowych innowacji administracyjno-księgowej jest planowanie kariery zawodowej.

1

Uczeń, który zdecyduje się uczestniczyć w takim programie, będzie poznawać przedstawicieli różnych zawodów ekonomicznych. 

Na spotkaniach z pracownikami: 

 • ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • URZĘDU SKARBOWEGO
 • URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
 • GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 • BANKÓW
 • SĄDÓW
 • KANCELARI PRAWNYCH
 • PLANISTÓW
 • KSIĘGOWYCH
 • BIEGŁYCH REWIDENTÓW

będzie poznawać zakres ich obowiązków. Szczegółowo też przedstawione mu  zostaną wymagania tj. wykształcenie, możliwości dokształcania się  oraz uprawnienia jakie możecie zdobyć dla danego zawodu.

Klasa z innowacją administracyjno-księgową przygotowuje do wykonywania zawodów:

 • Pracownik administracji państwowej
 • Prowadzenie i rozliczanie własnej firmy
 • Asystentka dyrektora
 • Pracownik działu kadr i płac
 • Księgowy w zakresie:
  • prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • prawidłowego i terminowego sporządzania deklaracji  PIT, CIT i VAT, ZUS, GUS
  • zarządzania kontaktami z instytucjami finansowymi (US, ZUS, NBP, GUS)
  • tworzenia analiz finansowych
 • Prowadzenie rozliczeń w biurze rachunkowym
 • Prowadzenie biura obsługi klienta
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej

Podejmując naukę w klasie z elementami edukacji prawno-policyjnej:

1

- masz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych  z wykonywaniem zawodu policjanta i prawnika

-  uczestniczysz w obowiązkowych zajęciach przedmiot uzupełniający edukacja ogólnopolicyjna prowadzonych przez policjanta i otrzymujesz ocenę z tego przedmiotu na świadectwie

- zdajesz egzamin dojrzałości taki jak w innych technikach

- realizujesz liczbę godzin z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak w innych klasach

- możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów

- nie musisz w przyszłości podejmować pracy w służbach policyjnych

W klasie z elementami edukacji prawno-policyjnej proponujemy:

- zajęcia z edukacji prawno-policyjnej, które obejmują zagadnienia z kryminalistyki , przestępstw gospodarczych, ruchu drogowego, organizacji policji, prawa wykroczeń , prawa karnego, zasad postępowania dochodzeniowego oraz prewencji