Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Klauzula Informacyjna

Tożsamość Administratora

Administratorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów.

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem – można się skontaktować poprzez e-mila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów z dopiskiem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe członków Stowarzyszenia, wolontariuszy, zleceniobiorców, beneficjentów zwanej dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w celu:

 • realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • marketingowych,
 • prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego Administratora,
 • promocji i akcji zwiększających rozpoznawalność Administratora,
 • tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych,
 • udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,     a także publikacji o nich informacji,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:

 • 6 ust. 1 lit. a,b,c oraz art. 9 ust. 2 lit. a,h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne w szczególności:
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają, z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szkół Nr 2 przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Stowarzyszenie.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów określonych powyżej, a po tym czasie okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych                     w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zdania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego                  w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe,        w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.