Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Technikum nr 2

Nauka w technikum trwa 4 lata, absolwent zdobywa tytuł technika w danym zawodzie

Jako technik ekonomista będziesz umiał:

-   prowadzić rachunkowość
-   wykonywać czynności analityczne
-   dokonywać rozliczeń finansowych oraz kontroli dokumentów księgowych
-   sporządzać sprawozdania finansowe
-   przechowywać dokumentację księgową
-   prowadzić korespondencję handlową i służbową
-   przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe
-   obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej
-   sporządzać biznes plan oraz plan małego przedsiębiorstwa
-   obliczać zobowiązania podatkowe
-   wykorzystywać w pracy programy komputerowe: kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe
oraz sprzedażowo-magazynowe
-   stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie
-   wykonywać czynności analityczne

Ten szeroki zakres umiejętności zdobędziesz realizując podstawę programową technika ekonomisty, która pozwoli na uzyskanie dwóch kwalifikacji w zawodzie:
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości

W celu rozszerzenia i uatrakcyjnienia podstawy programowej nauka będzie odbywać się w klasach:

- z innowacją administracyjno-księgową

- z elementami edukacji prawno-policyjnej

- z elementami edukacji służb mundurowych

Kształcenie młodzieży będzie przebiegać w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Celami głównymi innowacji są:

 • stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w jednostce wojskowej,
 • integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa;
 • wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi;
 • promocja wartości patriotycznych;
 • rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Innowacja będzie  wpływać na kształtowanie następujących cech osobowości:

 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • bardzo wysoką sprawność fizyczną,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,
 • zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji.

wojskowa

W ogólnych założeniach programowych innowacji administracyjno-księgowej jest planowanie kariery zawodowej.

Uczeń, który zdecyduje się uczestniczyć w takim programie, będzie poznawać przedstawicieli różnych zawodów ekonomicznych. 
Na spotkaniach z pracownikami: 

 • ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 • URZĘDU SKARBOWEGO
 • URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ
 • GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
 • BANKÓW
 • SĄDÓW
 • KANCELARI PRAWNYCH
 • PLANISTÓW
 • KSIĘGOWYCH
 • BIEGŁYCH REWIDENTÓW

będzie poznawać zakres ich obowiązków. Szczegółowo też przedstawione mu  zostaną wymagania tj. wykształcenie, możliwości dokształcania się  oraz uprawnienia jakie możecie zdobyć dla danego zawodu.

Klasa z innowacją administracyjno-księgową przygotowuje do wykonywania zawodów:

 • Pracownik administracji państwowej
 • Prowadzenie i rozliczanie własnej firmy
 • Asystentka dyrektora
 • Pracownik działu kadr i płac
 • Księgowy
 • Prowadzenie rozliczeń w biurze rachunkowym
 • Prowadzenie biura obsługi klienta
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni, w trakcie której zdobywają umiejętności:

 • Obsługi klienta w instytucjach administracyjnych i sekretariacie jednostki organizacyjnej (połączoną z treningiem załatwiania różnych spraw w urzędach)
 • Prowadzenia spraw finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych w jednostce organizacyjnej z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

611

Uczniowie technikum uczący się w zawodzie technik logistyk z elementami edukacji lotniczej nauczą się dodatkowo:

 • organizować  transport lotniczy towarów.
 • sporządzać dokumentację przewozową
 • organizować czasowe przechowywanie i magazynowanie przesyłek lotniczych
 • organizować odprawy celne towarów i osób.

Zapoznają się  także z zabezpieczeniem materiałowym lotnisk, lotniskową obsługą statków powietrznych, geografią połączeń lotniczych oraz historią lotnictwa  i przemysłu lotniczego w Polsce i na Podkarpaciu. 
Posiądą umiejętność planowania i zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektów procesów logistycznych, w tym procesów transportowych.

Dla realizacji powyższych działań  szkoła nasza prowadzi współpracę  z:

 • Politechniką Rzeszowską
 • Portem Lotniczym w Jasionce
 • Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego AVIATION VALLEY
 • Przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej
 • Fundacją Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu ”Dolina Lotnicza”.

port

Podejmując naukę w klasie z elementami edukacji prawno-policyjnej:

- masz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań związanych  z wykonywaniem zawodu policjanta i prawnika

-  uczestniczysz w obowiązkowych zajęciach przedmiot uzupełniający edukacja ogólnopolicyjna prowadzonych przez policjanta i otrzymujesz ocenę z tego przedmiotu na świadectwie

- zdajesz egzamin dojrzałości taki jak w innych technikach

- realizujesz liczbę godzin z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych jak w innych klasach

- możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów

- nie musisz w przyszłości podejmować pracy w służbach policyjnych

W klasie z elementami edukacji prawno-policyjnej proponujemy:

- zajęcia z edukacji prawno-policyjnej, które obejmują zagadnienia z kryminalistyki , przestępstw gospodarczych, ruchu drogowego, organizacji policji, prawa wykroczeń , prawa karnego, zasad postępowania dochodzeniowego oraz prewencji

- uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych w Komendzie Policji w celu zapoznania się z pracą wydziałów oraz sprzętem będącym na wyposażeniu Policji

-zajęcia z samoobrony i strzelectwa

- udział w rozprawach sądowych w ramach lekcji przedmiotowych organizowanych w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie  oraz zajęcia z radcami prawnymi

- zajęcia mające na celu zapoznanie się z pracą kuratora sądowego, referendarza sądowego, prawnika, radcy prawnego oraz sędziego

- wyjścia na zajęcia do WSPiA  ramach Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa

- uczestnictwo w ciekawych lekcjach przeprowadzonych przez pracowników Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która sprawuje patronat nad tymi klasami

016

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem.

W obszarze działania spedytora znajduje się:
- transport samochodowy,
- transport kolejowy,
- transport morski,
- transport wodny
- transport śródlądowy,
- transport lotniczy,
- transport intermodalny.

Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

Do najpopularniejszych branż, które poszukują spedytorów należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

Nasz absolwent może być zatrudniany na stanowiskach:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,
 • referent spedycyjny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji.

 

0526

Zajęcia prowadzone w klasie z elementami edukacji służby mundurowe przewidują:

-   uczestnictwo w zajęciach z przysposobienia obronnego,

-  udział w pokazach i uroczystościach wojskowych,

-  udział w zajęciach strzeleckich na strzelnicy sportowej,

-  zajęcia z I pomocy przedmedycznej,

-  naukę samoobrony,

-  gry i zabawy sportowe, unihokej, zajęcia na siłowni, ćwiczenie ogólnej sprawności
i  wytrzymałości.


Ponadto uczniowie realizują:  program profilaktyczny, wychowanie prorodzinne, zdobywają wiedzę z matematyki i WOS na poziomie rozszerzonym, należą do Stowarzyszenia Strzelec.

Uczeń może reprezentować szkołę w mundurze wojskowym, który stanowi wizytówkę klasy podnosząc jej rangę i przybliża wizerunek żołnierza.


Nasi uczniowie kształtują zachowanie patriotyczne, umiejętności prospołeczne, aktywnie działają w Szkolnym Kole Caritas
uczestniczą m.in. 
- w wykładach i prelekcjach w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, 
- w Urzędzie Skarbowym, 
- w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
- w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

001

Kształcenie młodzieży będzie przebiegać w duchu wartości patriotycznych przyczyniając  się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić  naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Celami głównymi innowacji są:

 • Stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki służby w   jednostce wojskowej,
 • Integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego powiatu i województwa;
 • Wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • Wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi;
 • Promocja wartości patriotycznych;
 • Rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • Kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

 

0525

Technik logistyk  to nowoczesny zawód dający perspektywy pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania ważnych zadań w gospodarce, takich jak:

 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzanie zapasami,
 • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzanie gospodarką odpadami,
 • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystywaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników.

Absolwenci technikum w zawodzie technik logistyk  mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach handlowych, logistycznych i spedycyjnych jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Uczniowie w trakcie nauki w technikum  mają możliwość zdobycia trzech kwalifikacji:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych