Zastępstwa umieszczono w e-dziennikui na tablicy ogłoszeń w szkole.