Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona korzysta z cookies. Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu.

Technikum nr 2

Nauka w technikum trwa 4 lata, absolwent zdobywa tytuł technika w danym zawodzie

PREZENTACJA ZAWODU - PLIK

1. Technik spedytor to pracownik branży TSL (Transport – spedycja - logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej w charakterze spedytora można podzielić na dwie grupy na tzw. spedycję właściwą i czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi.

W zakresie spedycji właściwej wyróżnić można takie czynności jak:

 • pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu,
 • zawieranie umów,
 • sporządzanie dokumentacji transportowej,
 • ubezpieczanie przesyłki,
 • odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej.

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się:

 • dowozem,
 • przewozem,
 • załadunkiem,
 • wyładunkiem i przeładunkiem

Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa jak i dodatkowa określany jest mianem spedytora mieszanego.

2. Informacje dodatkowe

INNOWACJA WOSJKOWA

Kształcenie młodzieży będzie przebiegać w duchu wartości patriotycznych przyczyniając się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom występującym we współczesnym świecie. Klasy tego typu będą wychodzić naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowaniu młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowaniu tężyzny fizycznej.

Celami głównymi innowacji są:

 • Stworzenie uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki

służby w jednostce wojskowej,

 • Integracja młodzieży z instytucjami mundurowymi działającymi na terenie naszego

powiatu i województwa;

 • Wzbudzenie zainteresowania funkcjonowaniem oraz pracą ,żołnierza zawodowego,
 • Wsparcie prowadzonego w szkole procesu wychowawczego poprzez współpracę

z cieszącymi się autorytetem formacjami mundurowymi;

 • Promocja wartości patriotycznych;
 • Rozbudzanie poszanowania dla prawa i porządku;
 • Kształtowanie postawy wrażliwości na krzywdę innych i rozbudzania chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Innowacja będzie wpływać na kształtowanie następujących cech osobowości:

 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • bardzo wysoką sprawność fizyczną,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach,
 • zdolność do działania i podejmowania decyzji w sytuacjach ekstremalnych,
 • umiejętność prowadzenia

 

3. Kwalifikacje uzyskiwane wyniku kształcenia

 

Tabela 1. Technik Spedytor - kwalifikacje

Numer kwalifikacji (kolejność) w zawodzie

Symbol kwalifikacji z podstawy

programowej

 

Nazwa kwalifikacji

 

K1

 

AU.31

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Źródło: Opracowanie własne.

 

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 • prowadzenia dokumentacji       dotyczącej    rozliczeń    z    klientami   i    kontrahentami

krajowymi oraz zagranicznymi;

 • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-

5. Technik spedytor- zatrudnienie

Miejscem pracy spedytora jest biuro a czasami magazyn, gdzie za pomocą zdobyczy techniki, takich jak: telefon, komputer, urządzenia biurowe kontaktuje się z klientami i śledzi transport danej przesyłki.

Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, etc.

Absolwent może być zatrudniany na stanowiskach:

 • specjalista spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, całopojazdowy,
 • referent spedycyjny,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów,
 • taksator,
 • specjalista ekspedytor obsługi punktu eksploatacji.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 Pracownia transportu wyposażona w:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia),
 • projektor multimedialny,
 • wizualizer,
 • pakiet programów biurowych,
 • pakiet programów do obsługi transportu, w tym oprogramowanie umożliwiające: planowanie i monitorowanie systemów transportowych, rozliczanie usług transportowych, prowadzenie ewidencji i wykorzystania środków transportu,
 • oprogramowanie umożliwiające korzystanie z topograficznej mapy Polski w wersji

elektronicznej, modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego,

 • plansze poglądowe,
 • czasopisma branżowe,
 • filmy dydaktyczne,
 • wzory dokumentów transportowych;

Pracownia spedycji wyposażona w:

 • stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do

Internetu, projektor multimedialny,

 • wizualizer,
 • urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, stanowiska komputerowe dla uczniów

(jedno stanowisko dla jednego ucznia):

 • podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • z edytorem tekstu,
 • arkuszem kalkulacyjnym,
 • programem do tworzenia prezentacji,
 • programami do planowania i monitorowania systemów transportowych,1
 • pakiet programów spedycyjnych, w tym oprogramowanie umożliwiające:
  • planowanie i monitorowanie systemów spedycyjnych,
  • rozliczanie usług spedycyjnych,
  • gospodarkę magazynową,
  • prowadzenie rozliczeń z kontrahentami,
  • prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców,

 • sporządzanie dokumentacji transportowej;

2