Drukuj

Planowane rozpoczęcie rekrutacji na staże dla uczniów w terminie od dnia 15.03.2018 do 30.03.2018 r.

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (bo podpisują takie oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym), ale nie wymagamy żeby je drukowali i składali podpisane.

Proszę o czytelne wpisywanie danych oraz ich sprawdzenie (zwłaszcza numerów PESEL).